A Protectora Áreas de traballo


1. ÁREA ASISTENCIAL:

Ten como obxectivo principal Rescatar, Coidar e Rehubicar aos animais de compañía (especialmente cans/cadelas) perdidos, abandonados, feridos ou en perigo no Camiño de Santiago.

Recollemos ao animais daqueles Concellos cos que temos algún tipo de acordo e tamén puntualmente daqueloutros da nosa área de influencia cos que non o temos e nos que se produce unha desatención absoluta da responsabilidade municipal en canto a protección dos animais de compañía non dispoñendo de ningún servizo de recollida, atención ou garda dos mesmos.

Auxiliámolos cando se atopan en situación de extrema gravedade con perigo inminente para a súa vida, o que para nós non é unha obriga moral, ética e legal.

Traballamos en base a unha rede de casas de acollida e demandamos o correspondente apoio institucional (ou privado) para a implantación dun Refuxio ou Centro Autorizado para os animais do Camiño.

Coa recollida dos animais abandonados ou en perigo das rúas cumprimos os seguintes obxectivos:

– Protección dos animais en xeral e dos de compañía en particular.

– Contribuir a conseguir un Camiño de Santiago ético e respetuoso con todos os seres.

– Axudar á vecindade e a peregrinas a atopar os seus cans/cadelas extraviadas.

– Evitar as incomodidades que provocan a camiñantes, comerciantes e vecindade os animáis abandonados ou perdidos na ruta Xacobea.

Cada ano asistimos directamene a unha media de 120 animais. E axudamos a rescatar e atopar casa a moitos outros máis de forma indirecta (vía asesoramento e xestións telefónicas e por redes sociais ou por mediación da protectora nalgúns casos).

Unha vez que o animal está recuperado das súas feridas e traumas máis graves, de se-lo caso, e pasado o prazo legalmente establecido, ponse en adopción.

Para as adopcións temos un extricto protocolo de entrevistas e control da idoniedade da familia para o animal, e viceversa, que pretende evitar erros que poidan rematar coa volta do can ou cadela á protectora, co empeoramento de carácter ou traumas, ou incluso con novas sitaucións de maltratos dos animais.

En APACA traballamos a través de casas de acollida de socias e colaboradoras da protectora onde os cans e as cadelas recupéranse, socialízanse e aténdense ata lograr a súa adopción definitiva.
Facemos todo o que podemos, pero son centos os animais que non podemos atender e que ninguén o fai, polo que quedan nas rúas, por iso non cesamos en demandar o correspondente apoio institucional (ou privado) para a implantación dun Refuxio  Ético ou Centro Autorizado para os animais do Camiño, para o cal acadamos 89000 sinaturas de apoio no 2017.
Porén, consideramos que os Centros para Animais de Compañia deberían estar sempre vinculados a unha rede de casas de acollida, xa que estas son o único sistema que vai garantir a plena reinserción do animal á vida familiar e a recuperación da súa confianza no ser humano. 
Estamos absolutamente en contra do sistema carcelario ao que sistematicamente se abocan a estos animais, inocentes todos, e víctimas da crueldade e irresponsabilidade das persoas.
 
Segundo as nosas estadísticas, recabadas ano tras ano, podemos afirmar que actualmente no Camiño de Santiago en Galicia as causas de abandono son, por este orde, as seguintes:
  • A finalización da tempada de caza
  • As camadas non desexadas
  • O efecto de “arrastre” dos animais polas persoas pelegrinas.
  • A utilización do rural para abandoar aos animais por aqueles/as que viven nas cidades. (As zonas rurais, máis despoboadas, facilitan a realización de actos delictivos contra os animais). Á súa vez, os motivos que moven ás persoas das zonas urbanas a abandonar son os seguintes, por esta orde:
    • Descoñecemento da etoloxía animal por parte dos propietarios cos conseguintes problemas convivencia entre eles e de consecuencias de alteración de carácter nos animais por mala educación e/ou maltrato.
    • Factores económicos
    • Cambio de domicilio

2. ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN e DIVULGACIÓN:

Baséase na articulación dunha serie de actividades públicas que fomenten a tenza responsable, de prevención do maltrato e a violencia, e de contribución a unha sociedade máis dogfriendly.

Os obxectivos principais concretos son:

– Fomento da tenza responsable.

– Prevención do maltrato e da violencia.

– Prevención do abandono.

– Fomento dunha sociedade máis dogfriendly e amable cos animais.

– Fomento e normalización da convivencia entre persoas e animais.

– Fomento do civismo.

– Fomento do cumprimento da lexislación vixente en materia animais de compaña.

– Fomento dun Camiño de Santiago máis ético e respetuoso cos animais; fomento dos valores do Camiño.

– Dar a coñecer a nosa entidade.

Nesta área realizamos actividades como as seguintes:

– Charlas, conferencias, coloquios, encontros…

– Campañas de sensibilización no Camiño de Santiago.

– Campañas de esterilización entre a veciñanza.

– Entrevistas nos medios de comunicación e participación nos programas aos que nos conviden. (todos os actos ou eventos son comunicados á prensa).

– Cursos e obradoiros sobre etoloxía animal.

– Participación en actividades educativas nos colexios.

– Colocación de paneles informativos sobre protocolo de actuación no caso de atoparse animais soltos ou en perigo no Camiño de Santiago.

– Edición e reparto de material gráfico divulgativo (folletos, pegatinas, cartaces).

– Creación e mantemento de páxina web.

– Creación e mantemento de perfiles e páxinas en redes sociais e difusión permanente a través das mesmas.

3. ÁREA DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN E ASESORAMIENTO:

Servizo de información, orientación e asesoramento á veciñanza e a peregrinos en diferentes situacións nas que interveña ou estexa presente un animal.

As actuacións concretas para calquera persoa que así o solicite, son as seguinte:

– Información directa en materia de normativa legal sobre protección de animais. Orientamos ou/e asesoramos para cada caso concreto que poida necesitar a persoa demandante.

– Información, orientación e asesoramento no caso de atopar ou de ter un animal necesitado ou en perigo. Por exemplo, abandonos, atropelos, perdas, maltratos, etc.

– Información e orientación sobre etoloxía animal e sobre boas práxis de actuación para mellorar a convivencia coas compañeiros caninos ou felinos.

– Información e orientación en casos de saúde dos animais dirixíndoos a especialistas adecuados, de selo caso.

Os obxectivos desta área son os seguintes:

– Axudar aos animais perdidos, abandonados, feridos ou en peligro.

– Empoderar á poboación sobre o mellor proceder no caso de atopar un animal nestas circunstancias.

– Axudar ás persoas que queren axudar aos animais.

– Contribuir a construir un Camiño de Santiago máis ético e solidario e mellorar a súa imaxe.

– Reducir os accidentes de tráfico.

– Axudar á poboación local a recuperar os seus animais perdidos.

– Conciliación entre veciñanza e evitación de conflictos por mor dos animales en peligro.

– Axudar ás administracións locais coa súa responsabilidade de atención e protección dos animais de compañía.

– Axudar a desafogar teléfonos como o de emerxencias, redirecionando en cada caso da mellor maneira.

O servizo préstase polos seguintes medios:

– Presencialmente na nosa oficina en Santiago.

– A través das redes sociais.

– Vía telefónica.

– Vía email ou similar.

4. ÁREA DE SERVIZOS A PEREGRINAS:

Posta en marcha dunha serie de iniciativas que teñen como obxectivo o fomento da peregrinación con cadela/can e o apoio ás/aos peRRegrinas/os.

Trátase de iniciativas integradoras que teñen como obxectivo non só axudar ás persoas peregrinas e aos seus cans, senón tamén promover a normalización da convivencia cos compañeiros de catro patas.

Obxectivos concretos:

– Normalización da convivencia dos animais coma membros de dereito das nosas familias, especialmente no ámbeto do Camiño de Santiago.

– Axuda ás persoas que convivan con cans e queiran viaxar ou disfrutar dun viaxe ou vacacións cos seus animais.

– Axudar a que a peregrinación con can sexa exitosa e digna.

Servizos que se prestan:

– Edicción e reparto da Credencial Canina e emisión da Compostela Canina á chegada dos/as perrreginos/as a Santiago, co correspondente recibimento sempre persoalizado.

– Accións concretas que persigan a mellora dos servizos a perregrinos, como a apertura de novos establecementos dogfriendly ou a eliminación da prohibición da entrada dos cans a diferentes lugares públicos ou privados de interese para as peregrinas.

– Apoio ás peregrinas que queren iniciar a peregrinación a Santiago acompañadas dos seus compañeiros caninos. Apoio tamén durante a peregrinación.

– Información á persoa peregrina sobre servizos para perregrinos, como establecementos que permitan o acceso e pernoctación con can, medios de transporte, acceso a lugares públicos ou alternativas de gardería para deixar o can/cadela namentres se.

5. ÁREA DE INVESTIGACIÓN:

Realización dunha serie de estudos e pesquisas que teñen como finalidade obtención de datos para análisis da realidade e necesidades sociais – animais, e así definir as actuacións e actividades máis adecuadas para a consecución dos fins xerais da asociación.Como obxectivos concretos, os seguintes:

– Extraer estadísticas e datos reais sobre o nº de animais de compaña no Camiño de Santiago e en Galicia en Xeral.

– Extraer estadísticas e datos reais sobre a vida e a morte dos animais de compañía nas casas.

– Obtención de datos sobre o nº de cans e gatos esterilizados nas zonas rurais e no Camiño de Santiago.

– Obter datos e coñecer a opinión das persoas peregrinas sobre o estado dos animais da veciñanza en Galicia.

– Obter datos sobre o maltrato e o abandono no Camiño de Santiago no rural galego.

– Aproveitar as campañas de investigación para contactar coa veciñanza e, no seu caso, informarlles, orientarlles e asesorarlles en materia de benestar animal e obrigas como responsables.

– Obtención de datos e opinión das persoas peRRegrinas en canto aos servizos para eles e os seus cans no Camiño de Santiago; tanto cuantitativa como cualitativamente

Exemplos de actuacións levadas a cavo ata o momento:

– Enquisas a poboación en xeral sobre os seus animais.

– Enquisas a peRRegrinos sobre os servizos que para eles atoparon na súa peregrinaxe.

– Enquisas a peregrinos en xeral sobre o estado dos animais da veciñanza.

– Estudo sobre o destino dos animais que saen en adopcións ao extranxeiro.

6. ÁREA REIVINDICATIVA, DE DENUNCIA E POLÍTICA:

Como asociación protectora de animais, a nosa principal obriga é velar polo cumprimento da lexislación vixente en materia de protección animal. (Así descríbese na lexislación galega e establece o Rexistro de entidades protectoras de animais domésticos e salvaxes en cautividade da Xunta de Galicia).

Por tanto, creamos esta área para:

– Mediar ou intervir en casos de maltrato, denunciando ás autoridades competentes de selo caso.

– Presionar e reivindicar o cumprimento da lexislación vixente en materia de protección animal ás administracións competentes, especialmente ás municipais, pero tamén a aqueloutras superiores.

– Negociar coas diferentes administracións e axentes políticos, sociais e empresariais para conseguir melloras nos servizos aos animais necesitados, por exemplo, actualmente, estamos a loitar pola consecución dun Refuxio ético para os animais abandonados no Camiño de Santiago na provincia de A Coruña.

– Denunciar nos medios de comunicación casos graves ou chamativos de maltrato de persoas, ou casos de desatención absoluta por parte de Administracións.

– Reivindicar melloras concretas, como por exemplo, as reivindicacións realizadas no 2018 no Vaticano e en Galicia para conseguir acceso e servizos a perregrinos.


Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies

Pin It on Pinterest

Share This